Sản Phẩm

Tạo PDF từ website


Tổng quan thư viện

Một thư viện để tạo hình ảnh từ các tệp PDF trên PC MS-Windows. Tạo một hình ảnh với số trang và độ phân giải được chỉ định. Nếu có thông tin liên kết trên trang tương ứng, bạn cũng có thể lấy vị trí và URL được đặt trong hình ảnh được tạo. Số kiểu sản phẩm: PDFTOPPM-01 Phiên bản: 1.0
Định dạng được cung cấp: Thư viện liên kết động (DLL)

Môi trường ứng dụng

Nó là một mô-đun DLL của Windows XP / Window7. Kiểm soát từ các ứng dụng MFC / Win32 / VB.NET / C #. Sau đây là một ví dụ về màn hình thực thi ứng dụng bằng mô-đun tạo hình ảnh PDF.

PDF

Giá cho SDK

Phí SDK và số giấy phép dành riêng cho ứng dụng (Bấm vào đây).