Phát triển phần mềm

Ứng dụng Smartphone


Sau đây là một số sản phẩm chúng tôi đã phát triển trên smartphone:

  • Ứng dụng duyệt các khu vực và di sản nổi tiếng thế giới (Android)

  • Ứng dụng đặt hàng một công ty giao hàng thực phẩm lớn (ở Nhật)
    Thiết kế tinh tế phù hợp với nhu cầu sử dụng

  • Ứng dụng điều hướng nhà hàng của một công ty hàng đầu về cung cấp content (Android) Ứng dụng cho phép điều hướng bằng GPS và bản đồ

  • Ứng dụng chỉnh sửa và hiển thị nội dung cho áp phích quảng cáo động (iOS) Ứng dụng cho phép chỉnh sửa, xem trước ảnh động kết quả và chuỗi trên iPad trước khi cập nhật vào áp phích quảng cáo